Obsah

Koordinátor značky „regionálny produkt PONITRIE“

 

logoSystém regionálneho značenia na nitrianskom vidieku zabezpečuje a koordinuje OZ RADOŠINKA. Je majiteľom značky.

Ako jediný subjekt udeľuje a odoberá práva na užívanie značky:

  • o udelení práv rozhoduje výlučne na základe stanoviska Certifikačnej komisie;
  • o odobratí práv rozhoduje na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie alebo na základe porušenia zmluvných podmienok medzi majiteľom práv a subjektom, ktorému boli práva na užívanie značky udelené;
  • zverejňuje zoznam subjektov, ktorým sú udelené alebo odobraté práva na užívanie značky.

 

Je gestorom zásad a certifikačných kritérií značky:

  • aktualizuje zásady pre udelenie a užívanie značky, certifikačné kritériá a zabezpečuje ich dostupnosť na internetových stránkach www.produktponitrie.sk ;
  • zodpovedá za transparentnosť postupu pri udeľovaní značky.

 

Zabezpečuje komunikáciu:

  • poskytuje informácie držiteľom práv na užívanie značky a záujemcom o užívanie značky;
  • komunikuje so subjektmi, ktoré prispievajú k propagácii značky a predaju značených výrobkov/produktov/služieb.

 

Zabezpečuje kontrolu plnenia zásad pre užívanie značky, certifikačných kritérií, ako aj ostatných zmluvných podmienok používateľmi značky.