Obsah

Certifikačná komisia

 

Certifikačná komisia rozhoduje o udelení práv na užívanie značky na základe hodnotenia produktu, výrobku alebo služby podľa certifikačných kritérií.

Komisia má najmenej 11 členov. Je zložená z miestnych producentov, výrobcov a poskytovateľov služieb a zástupcov partnerských organizácií projektu „ Zavádzanie regionálneho značenia na nitrianskom vidieku". Presné zloženie komisie, uznášaniaschopnosť a postup komisie pri hodnotení žiadostí sú dané Štatútom Certifikačnej komisie a Rokovacím poriadkom Certifikačnej komisie.

Komisia zasadá minimálne 1 krát ročne, zasadnutia zabezpečuje a koordinuje Koordinátor značky OZ RADOŠINKA.