Obsah

Ako získať značku

 

O získanie značky „regionálny produkt PONITRIE" sa môže uchádzať:

a) výrobca/producent remeselných výrobkov, poľnohospodárskych a potravinárskych produktov,
b) poskytovateľ služieb so zameraním na ubytovanie a stravovanie.

Držiteľom osvedčenia pre užívanie značky môže byť právnická i fyzická osoba.

Pre udelenie značky „regionálny produkt PONITRIE" musí výrobok alebo služba vyhovieť certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované samostatne pre výrobky a samostatne pre služby.

Udelenie práv na užívanie značky je posudzované na základe žiadosti záujemcu o značku (producenta, výrobcu, poskytovateľa služby). Na možnosť podávania žiadostí upozorňuje Koordinátor značky výzvou, ktorú zverejňuje spolu so žiadosťou na svojej internetovej stránke www.radosinka.sk a na stránke www.produktponitrie.sk, minimálne dva mesiace pred jej ukončením. Žiadosť sa podáva na konkrétny produkt, výrobok, službu alebo ich jednotne definovanú skupinu, v ktorej ale všetky prvky v skupine zhodne spĺňajú kritériá uvedené v žiadosti.

Žiadateľ doručí vyplnenú žiadosť v tlačenej podobe Koordinátorovi značky na adresu:
OZ RADOŠINKA
Bojná 589
956 01 Bojná

Žiadateľ prikladá k žiadosti vzorový produkt/výrobok, prípadne ho dodá na základe výzvy Koordinátora k dátumu zasadnutia Certifikačnej komisie. Žiadateľ má nárok na vrátenie vzorky na požiadanie.

Koordinátor zvolá zasadnutie Certifikačnej komisie a informuje žiadateľov o časovom harmonograme hodnotenia žiadostí. Komisia rozhodne o udelení práv na užívanie značky priamo na zasadnutí. Vo výnimočných prípadoch rozhodne do 7 dní odo dňa konania zasadnutia. Následne Koordinátor kontaktuje žiadateľa a poskytne mu informáciu o rozhodnutí Certifikačnej komisie najneskôr do 14 dní odo dňa konania zasadnutia komisie.

V prípade kladného rozhodnutia Certifikačnej komisie udelí Koordinátor výrobcovi práva na užívanie značky na základe zmluvy, ktorú uzatvoria najneskôr do 1 mesiaca odo dňa konania zasadnutia.

V prípade záporného rozhodnutia Koordinátor písomne zdôvodní zamietnutie žiadosti podľa záverov zo zasadnutia Certifikačnej komisie.

Záujemca o užívanie značky (výrobca/producent, poskytovateľ služieb) získa všetky potrebné informácie a formuláre na stránke Koordinátora značky, prípadne na stránke www.produktponitrie.sk , alebo priamo v kancelárii OZ RADOŠINKA.